Onderwijs

Les- en instructiemateriaal betreffende leerproblemen, leerachterstanden en gedragsproblemen in het Voortgezet Onderwijs (VO), het Basisonderwijs (PO) en het Kleuteronderwijs (KO)

Het standaardwerk voor leerproblemen in het VO, een zeer gewaardeerde professionele methode  voor het analyseren, toetsen en werken aan leerproblemen in het voortgezet onderwijs.

Hulp bij leerproblemen (Hbl) is voor de specialist op het gebied van leerproblemen (dyslexie, autisme etc.) en biedt ondersteuning bij het geven van effectieve hulp in dit specifieke domein. Deze hulp kan, afhankelijk van de vorm (teaching, reteaching of remedial teaching), door een vakdocent, remedial teacher  of de schoolbegeleider uit het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd.

De serie omvat vijf domeinen met de volgende auteurs:

 • Rekenen - Wiskunde
  • Hans van Luit, Piet Vendel, Marcel Veenman en Annelies Duinmayer
 • Nederlands Lezen,
  • Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort
 • Nederlands Spelling,
  • Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort
 • Engels lezen en Spelling,
  • Rinie Hoeks-Mentjens, Ans van Berkel
 • Duits Lezen, luisteren en spreken
  • Arjan Krijgsman, Helene Bakker-Renes
 • Duits Spelling
  • Arjan Krijgsman, Helene Bakker-Renes
De opstapboeken zijn lesmateriaal voor Engels, Frans en Duits is bedoeld voor de opstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Met name afgestemd voor mensen met dyslexie, maar tegelijkertijd een zeer handige methode om de moderne talen op te pakken of bij te spijkeren.

Zowel voor Engels, Frans en Duits zijn er kwartet- en memoryspellen en is er uitgebreid audiomateriaal toegevoegd.

De serie is voor Engels, Frans en Duits met de volgende auteurs:
 • Opstap Engels Deel I Leenwoorden, Deel II Basiswoorden I, Deel II Basiswoorden II
       Ans van Berkel, Rinie Hoeks-Mentjens
 • Opstap Frans Deel 1 Leenwoorden, Deel 2a Franse woorden, Deel 2b Franse woorden
       Ans van Berkel, Rinie Hoeks-Mentjens
 • Opstap Duits Deel 1 Klankspellingen, Deel 2 Opbouwspellingen
       Ans van Berkel, C.L.A. Sauer
Taalatelier is een gedegen moderne leermethode bestaande uit docenten- en leerlingboeken voor het taakgericht leren van functioneel Nederlands taalgebruik. De serie is zowel toepasbaar voor individueel gebruik als voor scholen ter ondersteuning van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken.
Ieder deel is opgebouwd in 8 of meer taken.
Taalatelier is ontwikkeld voor leerlingen in het VO en groep 8 van het PO.

De serie is opgebouwd met de onderdelen Lezen, Grammatica, Spelling en Woordenschat. Ieder deel bestaat uit een Docentenboek met antwoorden en aanwijzingen voor de docent en een Werkboek met opgaven voor de leerling.

Alle delen staan onder redactie van dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort.
Remediaal is het vaktijdschrift voor Educational Needs in het voortgezet onderwijs en bve. Al sinds de start in 2000 is het een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragsproblemen te maken hebben.

Remediaal Digitaal is de online-database met alle artikelen uit het Remediaal tijdschrift vanaf 2015. Alle artikelen in de database zijn beschikbaar in Pdf-formaat en zijn opvraagbaar per Auteur of trefwoord.
Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het doel is enerzijds praktijkoplossingen aan een wetenschappelijke toets te onderwerpen en anderzijds bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op 'bruikbaarheid in de praktijk' te beoordelen.

In de Remediaal Digitaal database worden alle artikelen uit het tijdschrift opgenomen. Iedere abonnee heeft toegang tot de Remediaal Digitaal database. Een abonnee kan zich als gebruiker aanmelden met het aanmeldformulier op remediaaldigitaal website: www.remediaaldigitaal.nl
Zie ook:
De VO praktijkreeks bestaat uit cursusboeken voor de dagelijkse praktijk in het Voortgezet Onderwijs. Het lesmateriaal is direct inzetbaar voor het trainen in luisteren, lezen en spelling met een grote hoeveelheid voorbeelden en waar nodig voorzien van uitgebreid audiomateriaal ter ondersteuning.

In de VO praktijkreeks zijn de volgende boeken opgenomen:
Luisterlezen Engels                 Stimuleert het gelijktijdig lezen en luisteren van Engelse teksten. Dit als ondersteuning voor de leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken. Audio bestand ingesproken door een native speaker.
Zichtwoorden Engels          Dit boek geeft een gedegen ondersteuning bij het automatiseren van het opbouwen van een engelse woordenschat.
Spellingkaarten Engels         Een handzaam boekje op A5 formaat, dat hulp biedt bij de spelling en uitspraak van het Engels. Leerlingen die regelmatig fouten blijven maken in de Engelse spelling of uitspraak zouden dit naslagwerk altijd bij zich moeten hebben!
Zelfvertrouwen                  Een ‘zelfhulp’-tijdschrift. Specifiek zelfvertrouwen onder jongeren van 12 tot 18 jaar – want de schrijfster weet uit eigen ervaring dat dit de leeftijden zijn waarop je weleens een steuntje in de rug kunt gebruiken.
Klankspellingschrif                De klank-spellinglijst Engels bevat van alle 46 klanken die in het Engels voorkomen, de mogelijke schrijfwijzen.
Harry Janssens (onderwijspraktijk.nl) schrijft indrukwekkende boeken voor de dagelijkse praktijk in het basisonderwijs. Met name de zorgplicht van de leraar voor zijn groep(en) worden in Harry's boeken grondig geanalyseerd en omgezet in zeer praktisch hanteerbare handboeken voor de leraar of lerares.
Dit succesvolle boek omvat de rekenvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.  Toetsing van de rekenvaardigheid van de leerling aan de hand van stroomdiagrammen.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave

In de dagelijkse schoolpraktijk loopt de leraar, de interne begeleider van de zorgverbreding of de remedial teacher aan tegen een 'rekenprobleem', waarvan hij of zij het vermoeden heeft of veronderstelt dat de wortels van het probleem wat verder in het verleden liggen. Met Klein Rekenonderzoek kunnen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op eenvoudige wijze rekenhiaten van een leerling opsporen en op basis daarvan een goed handelingsplan maken.

Aan de hand van stroomdiagrammen wordt per rekenvaardigheid, bijvoorbeeld: optellen en aftrekken van 1 - 10, delen van 1 - 100, de tafels van 1 - 10,eenheden omzetten in breuken, procenten, etc. Het boek omvat de rekenvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.
Veel leerkrachten hebben het idee dat zij voortdurend afgerekend worden op de prestaties van de kinderen. Aan de ene kant zeggen wij dat de screening een momentopname is en aan de andere kant worden er plannen gemaakt voor een half jaar, zelfs een voorspelling naar voortgezet onderwijs.
In dit boek zijn de cijfers van minder belang. Het gaat om de interpretaties van de uitslagen en de vertaling naar je werk in de klas.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
       


Er is altijd veel te doen om de uitslagen van screenings.
Er wordt speciaal gekeken naar de getallen: is het kind gestegen, gelijk gebleven of gezakt. Op basis daarvan worden groepsoverzichten of groepsplannen gemaakt. De groep wordt verdeeld in drie instructiegroepen en dan weer hard werken tot de volgende screening. Vervolgens wordt weer goed en indringend naar de cijfers gekeken. Met allerlei tabellen en grafieken worden de opbrengsten in kaart gebracht.
Met dit boek erbij gaan de scores op de screenings meer leven. Het leidt tot verrassende inzichten en daardoor tot betere groepsplannen of groepsoverzichten. Het maakt de leerkracht weer baas over zijn eigen interpretaties en acties. Hij kent de kinderen en de groep als geheel het best.
Een bundeling van schema's die de processen en procedures van vrijwel het gehele basisonderwijs omvatten.

Harry Janssens, met medewerking van Inger Trommel, hebben het basisonderwijs samengevat in meer dan 50 schema’s op A3 formaat. (42 x 30 cm)

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
       

De schema’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:
         A: overzichtsschema’s
         B: uitwerking van de basisschema’s
         C: uitwerking van de Cito en vertaling naar de groepsplannen
         D: gedrags- en werkhoudingsproblemen
         E: kleuteronderwijs
         F: lezen
         G: spelling
         H: rekenen
         I: luistervaardigheid, woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen
         J: stellen
         K: ouders
Deel 2 van het basisonderwijs in A3 formaat is een uitbreiding van deel 1 met 23 nieuwe actuele schema's, die Harry Janssens door zijn werk op de scholen, heeft ontwikkeld.

Ook deze uitgave is gemaakt op het A3 formaat(42 x 30 cm), zodat de schema's altijd overzichtelijk en leesbaar gepresenteerd worden.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
De schema’s zijn opnieuw onderverdeeld in verschillende categorieën:
         A: overzichtsschema’s
         B: uitwerking van de basisschema’s
         C: uitwerking van de Cito en vertaling naar de groepsplannen
         D: gedrags- en werkhoudingsproblemen
         E: kleuteronderwijs
         F: lezen
         G: spelling
         H: rekenen
         I: luistervaardigheid, woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen
         J: stellen
         K: ouders
Optimale zorg in het basisonderwijs
Deze serie boeken bieden een blauwdruk voor de optimale zorg per groep, voor de groepen 1 tot en met 8

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt veel verwacht als het gaat om zorg voor de leerlingen in de groep. Zorgkalender II Basisonderwijs is een verder uitgewerkte en geactualiseerde opvolger van de bekende Toolkit Zorgkalender.

Dit boek in 3 delen biedt een blauwdruk voor optimale zorg per groep. Zorg wordt hierin niet alleen beschreven voor probleemleerlingen. Ook de activiteiten met betrekking tot de voorbereiding en start van het nieuwe schooljaar, ontwikkeling van de groepssfeer, basisafspraken  op school, het zelfstandig werken en het algemene didactische proces maken deel uit van zorg. In een positieve groepssfeer en in een goedlopende organisatie van zelfstandig werken, kunnen leerlingen zich immers goed ontwikkelen.
Steeds meer worden de leerkrachten geconfronteerd met gedrag- werkhoudingsproblemen en in de klas. Voor veel leerkrachten is het een uitdaging om met deze leerlingen om te gaan en ondanks de gedrags- en werkhoudingsproblemen het maximale uit de leerling te halen wat betreft de leerprestaties.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
Deze boeken geven op praktische wijze handreikingen voor de meeste gedrags- en werhoudingsproblemen bij het omgaan met deze leerlingen.
Deze boeken zijn een opnieuw geredigeerde en aangepaste versie van het boek, dat al jaren op veel Pabo’s als leerboek gebruikt werd.

Het boek is nu gesplitst in vier delen zodat het gebruik en de aanschaf kan worden gespreid:

  Deel 1 Basisboek, (preventieve) zorg voor een efectieve groepssfeer.
  Deel 2. Analyse van problemen
  Deel 3. Werkhoudingsproblemen
  Deel 4. Gedragsproblemen

Auteurs Harry Janssens en Jan van Veen
In dit boek wordt aan de hand van schema’s de denkprocessen van de 5 meest voorkomende spellingsproblemen in kaart gebracht. Via algoritmische schema’s (ja-nee schema’s) worden die denkprocessen ontleed.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
Hoe vaak merk je niet dat de hulp bij spelling weinig zoden aan de dijk zet. Je behandelt een spellingscategorie en op dat moment heeft de leerling die categorie wel onder de knie. Echter een week later maakt hij weer dezelfde fouten. Met de analyses en de instructies uit dit boek wordt het spellingsonderwijs stukken effectiever.
In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

Dit boek is een Onderwijspraktijk Harry Janssens uitgave
BOSOS boeken bestaat uit twee delen
Kleuterzorg. De ontwikkeling van het kind op school in de eerste twee jaar van de basisschool. Zorgplicht in Groep 1 en 2.
Leervoorwaarden. Het leervoorwaarden onderzoek is een in de praktijk getoetst onderzoek. Bedoeld voor Groep 1 en 2.
Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong

Bij kleuters is het vaststellen van hoogbegaafdheid nog moeilijker omdat het IQ van kinderen tot zes /zeven jaar nog niet met betrouwbaarheid kan worden vastgesteld (van Gerven, 2008, Peters, 2008). Dit heeft te maken met de manier waarop kinderen zich ontwikkelen. De vroegkinderlijke ontwikkeling verloopt niet lineair, maar sprongsgewijs. Dit wil zeggen dat periodes van relatieve stilstand worden afgewisseld met periodes van relatief grote vooruitgang.
Petra van de Kraats-Hop:
Mijn uitgangspunt voor het schrijven van dit boek, over het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong, is te helpen om zo vroeg mogelijk deze kinderen te signaleren en te kunnen anticiperen op de ontwikkelingsvoorsprong van het betreffende kind. Ik hoop met mijn voorbeelden te laten zien hoe je het aanbod zodanig kunt afstemmen zodat het kind werkelijk in al zijn facetten tot ontwikkeling kan komen. Waarin niet alleen de cognitieve ontwikkeling een rol speelt maar vooral het welbevinden aandacht krijgt.

In mijn boek neem ik je mee in de kennis over ontwikkelingsvoorsprong wat tot uiting kan komen in hoogbegaafdheid. Een ontwikkelingsvoorsprong kan ook tijdelijk zijn, door bijvoorbeeld een rijk taalaanbod in de thuisomgeving komt het kind met een ruime woordenschat in je groep.
De ontwikkeling van kinderen begint natuurlijk niet pas als ze de basisschool binnenkomen, daarom is deze uitgave ook bijzonder geschikt voor pedagogisch medewerkers werkzaam in peuterspeelzalen en kinderopvang.
Eefje van Sloten
Een doorgaande lijn in het aanbod en het volgen van de ontwikkeling is, wat mij betreft, van het allergrootste belang. Daar waar ik spreek over 'leerkracht' kan ook 'pedagogisch medewerker' worden gelezen, maar vanwege de leesbaarheid heb ik niet telkens beide genoemd.

Nadat ik de Opleiding voor Kleuterleidsters gevolgd had, ben ik enthousiast sinds 1980 aan het werk in het onderwijs. Ik heb vanaf het begin de basisschool zien ontstaan en merk dat het beroep Kleuterleidster aan het verdwijnen is. Op de opleidingen blijkt er weinig aandacht voor het eigene van onderwijs aan jonge kinderen, terwijl er juist sprake is van een enorme noodzaak. Hoe vaak hoor je niet dat kinderen al met een achterstand aan het onderwijs beginnen?
In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.
BOSOS bestaat uit  twee delen:
Leervoorwaarden onderzoek        Het leervoorwaarden onderzoek is een in de praktijk getoetst onderzoek. Bedoeld voor Groep 1 en 2
Kleuterzorg                        De ontwikkeling van het kind op school in de eerste twee jaar van de basisschool. Zorgplicht in Groep 1 en 2.