Privacy Verklaring


AVG

Privacy in het onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden.

Wij willen abonnees en scholen duidelijk informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In de privacyverklaringen vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Uitgeverij Betelgeuze.

Privacyverklaring primair en voortgezet onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij en biedt diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van abonnees door Uitgeverij Betelgeuze bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor abonnees (Leerkrachten, docenten) grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Uitgeverij Betelgeuze, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Betelgeuze heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Uitgeverij Betelgeuze is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Uitgeverij Betelgeuze altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Uitgeverij Betelgeuze is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Verwerkerssovereenkomst

In de verwerkersovereeenkomst van Uitgeverij Betelgeuze wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. Uitgeverij Betelgeuze hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.


Privacy Bijsluiters

In onze Privacy Bijsluiter (Bijlage 1 van de Verwerkersovereenkomst Uitgeverij Betelgeuze) leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.


Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

In Bijlage 2 van de Bewerkersovereenkomst Uitgeverij Betelgeuze staat beschreven welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te borgen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2018