Klankspelling schrift Engels

Klankspelling schrift Engels

Rinie Hoeks-Mentjens

Locatie330053008
ISBN: 978-90-8708-099-9 | Gelijmd gebonden | Formaat A4 | 102 pags
30.75 *Prijzen zijn inclusief btw
Klankspelling Engels

De klank-spellinglijst Engels bevat van alle 46 klanken die in het Engels voorkomen, de mogelijke schrijfwijzen. Elke klank heeft naast het fonetisch teken een nummer gekregen. Dit nummer wordt ook gebruikt in het Klankspelling schrift Engels. We gebruiken, zoals tot nu toe steeds vermeld, een indeling in vier categorieën: luisterletters, regelletters, inprentletters en opbouwletters. We korten deze schrijfwijzen af als L, R. I en 0. De nadere verantwoording van de indeling per klank en van de daaraan ten grondslag liggende beslissingen is te vinden bij de oefenstof.
Hier beperken wij ons tot de voor het lezen van de lijst noodzakelijke toelichting.

Toelichting
1. Indien een I-spelling van het teken * is voor­zien, wil dat zeggen dat de betreffende spel­ling in minstens tien woorden van de door ons onderzochte tweeduizend woorden voorkomt.
2. In de beschrijving gaat de regel < klinker­ medeklinker-e > aan het eind van een woord vóór de beschrijving in termen van andere re­ gels. Dus in <five> wordt de laatste < e> als onderdeel van het patroon < iMe > ge­ zien, niet als onderdeel van het patroon < ve > aan het eind van een woord.
3. Bij de beschrijving van < r> na een klinker zoals in < car > , < or> , < here > enzo­voort, zijn we uitgegaan van losse woorden. Volgt op een woord dat op < r > eindigt een ander woord dat met een klinker begint, dan wordt de < r > als [r] uitgesproken. Deze al­ternatieve mogelijkheid hebben we niet in de lijst opgenomen.
4. Letters tussen haakjes verwijzen naar stomme letters.
5. Met name medeklinker­ verdubbeling zijn niet altijd genomen uit de eerste tweeduizend woorden. Dit komt door­ dat in de door ons onderzochte verzameling van woorden niet de mogelijke afgeleide woordvormen zijn opgenomen. Deze bewer­kingen geven nu juist vaak aanleiding tot me­deklinkerverdubbeling. Daarom                hebben we zo nodig voorbeelden toegevoegd van buiten de eerste tweeduizend woorden. De verdub­belingsregel is van toepassing na een korte be­klemtoonde klinker voor de achtervoegsels
       <er> , <est> , < y > , < ey > , < ier > , < ing > , < ed > , <en> , <Ie> , <el> , <et>, <on>, <ock> en <age>. Boven­dien na <l>, <r> en<n> voor <ow>. Een aantal medeklinkers (ch, g, f, 1, s) wordt eveneens aan het eind van een woord, na korte klinker, verdubbeld.
       Alle andere gevallen van medeklinkerverdub­beling worden ingeprent, zoals < ff> in <coffee>. Tevens worden enkele medeklin­kers ingeprent indien wel aan de voorwaarden van de regel is voldaan, maar toch geen regel wordt toegepast, zoals bij < d > in <body>
6. De klankcombinatie [gz], zoals in < example > , is zowel onder [g] als onder [z] ondergebracht.

Klankspelling Engels is gebaseerd en ontleend aan de uitgave Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling. Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.