Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde

Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde
Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde
Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde
Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde
Hulp bij leerproblemen, Rekenen & Wiskunde

Hans van Luit, Piet Vendel, Marcel Veenman en Annelies Duinmayer

Locatie330040525
ISBN: 978-90-8708-052-5 | 5 ringbanden | formaat A4 | 1632 pag. | De verbruikspagina's en rekenvoorbeelden staan als digitaal bestand in de cloud. Eenmaal per jaar wordt op deze uitgave een update uitgevoerd. (ca. € 95,00 excl BTW)

Redactie:
Prof dr. J.E.H. (Hans) van Luit, Adviseur
Dr. M. (Marcel) Veenman, Adviseur
Mw. Drs. Tineke Fennis-Poort, Hoofdredactie
Mw. Dr. Helene Bakker-Renes, Hoofdredactie

Auteurs:
Mw. A. (Annelies) Duinmayer
Dhr. P. (Piet) Vendel
Dhr. A. (Aart) Andeweg410.00 *Prijzen zijn inclusief btw
Hulp bij leerproblemen Rekenen en Wiskunde

Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen veroorzaakt door dyslexie en dyscalculie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.

De uitgave Rekenen en wiskunde is gericht op leerlingen met dyscalculie in het voortgezet onderwijs. De methode wordt ingezet door Remedial Teachers en docenten in het voortgezet onderwijs.

Hulp bij leerproblemen Rekenen & Wiskunde is gebaseerd op de onderdelen foutenanalyse, diagnostisch onderzoeksmateriaal, hulpsuggesties voor docenten en een schat aan oefenmateriaal die u direct aan uw leerlingen kunt geven. Met als uitgangspunt inzicht te krijgen in de beheersing van de verschillende deelvaardigheden van de leerling.

Deelvaardigheden
De mappen van zijn in de volgende domeinen verdeeld:

  •    Basisvaardigheden
  •    Cijferen
  •    (Breuken), Verhoudingen en procenten
  •    Breuken en kommagetallen
  •    Meten en meetkunde
  •    Algebra
  •    Statistiek en geïntegreerde wiskundige activiteiten

Instaptoets
Elke domein begint met een instaptoets toegespitst op de betreffende deelvaardigheid. Zo'n instaptoets kan groepsgewijs en schriftelijk worden afgenomen. Bij zwakke prestaties kan een analyse van de gemaakte fouten worden gemaakt. Afhankelijk van de resultaten van de foutenanalyse wordt bij individuele leerlingen een diagnostisch onderzoek afgenomen. Zo kan men zien welke kennis en/of vaardigheden die leerling wel/niet beheerst en op welke manier die kennis of vaardigheden het best aangeleerd kunnen worden.

De opzet en systematiek van de serie Hulp bij leerproblemen

Samenhang
Het uitgangspunt van de auteurs bij het schrijven van het lesmateriaal was samenhangend materiaal maken. Samenhangend wat betreft materiaal voor signalering, onderzoek en hulp voor Nederlands, Engels en Duits en rekenen/wiskunde. Kennis over lees-, spelling-, wiskunde en rekenproblemen van individuele leerlingen en van groepen moet makkelijk vertaald kunnen worden in concreet uitvoerbare hulp.

Systematiek
‘Hulp bij leerproblemen’ is zowel voor Nederlands als voor Engels, Duits en Rekenen/wiskunde ingedeeld naar vaardigheden die een leerling moet beheersen om tot goed lezen, spellen en rekenen te komen. Via signalerings- en analysetoetsen kunt u zicht krijgen op die vaardigheden. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof. De basis van ieder deel is dus de analyse.

Analyse: basis van de methode
Via de gegevens die u verzamelt in de analysefase, kiest u de hulpsuggesties en het oefenmateriaal. De basis van wat u doet is dus steeds de analyse. Dit is voor ieder deel zo. In alle delen bestaat de analyse uit een analyse van de taak èn een analyse van het proces. Met een taakanalyse komt u er achter wat de leerling met de stof doet: wat kan hij goed, wat doet hij fout?

Procesanalyse
De vraag waarom hij/zij het zo doet wordt met de procesanalyse beantwoord. Daarin komt aan de orde hoe een leerling denkt als hij/zij met een taak bezig is of waarom hij/zij een bepaald antwoord geeft.

Voorbeeld van optellen en aftrekken met behulp van de TRAPLOPER ILLUSTRATIE
Er zijn meerdere definities van dyscalculie (Shalev et al., 2000). De definitie van Ruijssenaars en collega’s (2004, p. 28): “Dyscalculie is een
stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat
oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)”).
Binnen deze definitie ligt de nadruk op feitenkennis en niet op een tekort aan begrip en inzicht. De genoemde
hardnekkigheid geeft aan dat de leerling met dyscalculie resistent is voor planmatige en
systematische didactische hulp. Deze definitie sluit aan bij de definitie die gehanteerd wordt
in de DSM-IV voor het onderkennen van dyscalculie (Ruijssenaars & Van Luit, 2007).