Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling

Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling
Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling
Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling
Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling
Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling

Rinie Hoeks-Mentjens, Ans van Berkel

Locatie330020556
ISBN: 978-90-8708-052 | 5 ringbanden | ca 1600 pagina's | 10 audio cd's en twee cd's met lesmateriaal. Het is mogelijk een abonnement op een jaarlijks te verschijnen update/supplement te nemen.


410.00 *Prijzen zijn inclusief btw
Hulp bij leerproblemen Engels

Hulp bij leerproblemen is een methode gericht op leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. De serie Hulp bij leerproblemen omvat Nederlands Lezen en Spelling, Rekenen en wiskunde, Engels Lezen en spelling en Duits lezen en spelling.

Engels - Lezen en spelling
Deze methode gaat in op het Engelse spellingsysteem. Hiervoor worden de bekende begrippen luisterspellingen, regelspellingen, inprentspellingen en opbouwspellingen gebruikt. Deze indeling is gebaseerd op twee hoofdprincipes, die we het klanktegenkoppelingsprincipe en het grondvormprincipe noemen.

Woordenlijsten
Om zicht te krijgen op deelvaardigheden en een foutenanalyse te kunnen maken is bij Engels de volledige spellingstof per spellingcategorie opgenomen in 2 woordenlijsten. De woorden in die lijsten zijn gebaseerd op 2000 woorden die in het Engels heel vaak voorkomen. De lijst wordt op drie manieren in het materiaal toegepast:

    •    Bij het maken van signaleringsmateriaal
    •    Bij de foutenanalyse
    •    Bij het ontwikkelen van oefenmateriaal

Hoofdcategorieën
De hoofdcategorieën zijn net als bij Nederlands spelling: oefenstof bij luister-, regel-, inprent- en opbouwspellingen. Dit wordt, omdat het een nieuw aan te leren taal is, voorafgegaan door oefeningen uitspraak en oefenstof discriminatie en analyse. Bij het aanleren van een nieuwe vreemde taal spelen vier vaardigheden een rol: lezen, luisteren, spreken en schrijven. In het voortgezet onderwijs is daarbij de leesvaardigheid het belangrijkst.

Naast aandacht voor woordherkenning en andere technische leesaspecten (technisch lezen) hebben met name zwakke leerlingen hulp nodig bij begrijpend lezen. Hierbij is het bewust leren inzetten van (compenserende) leesstrategieen belangrijk. De serie Hulp bij Leerproblemen Engels bestaan uit 5 mappen. In deze mappen zijn naast bovenstaande genoemde analyses en toetsen, uitgebreide hulpsuggesties en oefenmaterialen opgenomen.

Enkele onderdelen uit deze serie zijn ook in boekvorm uitgekomen. Luisterlezen Engels, Klankspellingschrift Engels, Zichtwoorden Engels en Spellingkaarten Engels.

De opzet en systematiek van de serie Hulp bij leerproblemen

Samenhang
Het uitgangspunt van de auteurs bij het schrijven van het lesmateriaal was samenhangend materiaal maken. Samenhangend wat betreft materiaal voor signalering, onderzoek en hulp voor Nederlands, Engels en Duits en rekenen/wiskunde. Kennis over lees-, spelling-, wiskunde en rekenproblemen van individuele leerlingen en van groepen moet makkelijk vertaald kunnen worden in concreet uitvoerbare hulp.

Systematiek
‘Hulp bij leerproblemen’ is zowel voor Nederlands als voor Engels, Duits en Rekenen/wiskunde ingedeeld naar vaardigheden die een leerling moet beheersen om tot goed lezen, spellen en rekenen te komen. Via signalerings- en analysetoetsen kunt u zicht krijgen op die vaardigheden. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof. De basis van ieder deel is dus de analyse.

Analyse: basis van de methode
Via de gegevens die u verzamelt in de analysefase, kiest u de hulpsuggesties en het oefenmateriaal. De basis van wat u doet is dus steeds de analyse. Dit is voor ieder deel zo. In alle delen bestaat de analyse uit een analyse van de taak èn een analyse van het proces. Met een taakanalyse komt u er achter wat de leerling met de stof doet: wat kan hij goed, wat doet hij fout?

Procesanalyse
De vraag waarom hij/zij het zo doet wordt met de procesanalyse beantwoord. Daarin komt aan de orde hoe een leerling denkt als hij/zij met een taak bezig is of waarom hij/zij een bepaald antwoord geeft.