ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid

ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid
ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid
ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid
ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid
ZICHT OP: ontluikende gecijferdheid

Harry Janssens, Gerda Woltjes

Locatie331000195
Verschijningsdatum najaar 2024 | Formaat 176 x 246 mm | Kleur | Omslag gelamineerd | ca 170 pagina's |

U kunt zich voor dit boek voorinschrijven. U kunt nu betalen voor de voorinschrijvingsprijs van € 39,95 of betalen bij de publicatie. Prijs bij publicatie € 48,50
39.95 *Prijzen zijn inclusief btw
ZICHT OP: ONTLUIKENDE GECIJFERDHEID Deel 1
de doorgaande lijn van 2 tot 7 jaar

'Als je bij rekenen een stukje basiskennis mist, blijft dat je achtervolgen (Carla Haelermans, 2022)'

In talrijke publicaties men zich zorgen maakt over de rekenprestaties van de kinderen op de basisschool. Er zijn verschillende visie hoe hiermee om te gaan. Gemeenschappelijk is de intentie dat we met ons onderwijs kinderen in staat stellen hun potentieel zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Anders gezegd, we willen allemaal zo goed mogelijke reken- en leesprestaties. Dat vindt iedereen belangrijk, zeker in een digitale maatschappij die aan zulke snelle veranderingen onderhevig is en waar een stevige basis van rekenen en lezen onmisbaar is om te kunnen functioneren. Tot zo ver de overeenkomsten.

Maar over het hoe je dit dan kan begeleiden lopen de visies sterkt uiteen. Een van de zienswijzen is door op een zo vroeg mogelijk tijdstip in de ontwikkeling te oefenen met rekenbegrippen (zoals tellen) en leesbegrippen (woordjes) bij te dragen aan een voorspoedige reken- en taalontwikkeling. Vaak komt dat neer op wat we noemen ‘los’ oefenen. In onze visie is dit niet de passende weg.

In Zicht op: ontluikende gecijferdheid (deel 1) laten we zien dat jonge kinderen in de leeftijd 0- 6½, 7 jaar op een andere manier leren dan kinderen ouder dan 6½/7 jaar. Leren gaat dan niet over wel of geen gebruik maken van een programma, maar gaat erover dat kinderen de wereld leren verkennen en ontdekken en dat zij dit doen met al hun zintuigen. Én door spel. Spel is daarbij de krachtige context waarin het jonge kind met ondersteuning van een vaardige begeleider volop kan groeien (Boland et.al, 2022). Dat spel moet passen bij de belevingswereld van het kind. Daardoor ontwikkelen zij zich naar volgende ontwikelingsfases waar weer andere dingen geleerd worden.

In ’Zicht op: automatisering van 1 – 100’ (deel 2) vervolgen we de rekenontwikkeling vanaf zo 6½/7 jaar.  In het automatiseringsproces van 1-100 kun je geen stappen overslaan. We besteden uitgebreid aandacht aan hoe onze visie en de uitwerking daarvan in de praktijk te verenigen is met het werken met een methode.

We laten de opbouw van dit boek in twee delen in schema zien:

       1 ½ - 4/ ½                                3 ½ - 6½                groep 3/4
cognitieve ontwikkeling        ontluikende gecijferdheid        automatisering 1-100
                                                                               
                               Zicht op: ontluikende gecijferdheid (deel 1)
In dit deel  krijg je inzicht in:
  • Hoe je als pedagogische medewerker/ leerkracht door goed observeren zicht krijgt op ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen/wiskunde. Daarbij leggen we in de
uitwerking naar de praktijk regelmatig verbanden met de andere ontwikkelingsdomeinen. In onze visie ontwikkelt het jonge kind zich immers op de verschillende ontwikkelingsdomeinen in samenhang (Oenema, 2018). In de voorbeelden maken we zichtbaar hoe deze visie te vertalen naar handelen in de praktijk.

  • Het ontwikkelen en leren van het jonge kind. Jonge kinderen leren door spel. Dat betekent niet dat je als pedagogisch medewerker (pm’er)/leerkracht zomaar je aanbod organiseert. Het kind heeft weliswaar geen (ontwikkelings)doel voor ogen, maar het is wel de bedoeling dat het zich ontwikkelt. En dat het zich bepaalde doelen in zijn ontwikkeling eigen maakt. En daarin ben jij als pm’er/leerkracht de spil. Door goed te observeren, weet je waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt en kun je je aanbod en de organisatie van je aanbod daarop afstemmen: het beredeneerde aanbod. Op die manier wordt het kind geprikkeld, uitgenodigd de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken.
  • Hoe je je aanbod kunt afstemmen op de ontwikkeling van het kind. Dit is de kern van onze visie. Afstemmen op de ontwikkeling van het kind betekent het mogelijk maken van een ononderbroken ontwikkeling, een doorgaande lijn in het onderwijs. Een belangrijke voorwaarde hierin is een onderwijsteam dat werkt vanuit een gezamenlijke visie, samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het creëren van optimale ontwikkelings- en leerkansen voor het kind.

In deel 2 bespreken we theorie en praktijk van het aanvankelijk rekenen: groep 3, 4 en de overgang naar groep 5.
We gaan in dit boek uit van de kennis die pm’ers en leerkrachten hebben van het gebied ontluikende gecijferdheid/rekenen-wiskunde, opgedaan in hun opleiding en de praktijk.

Over de auteurs
Drs. Harry Janssens

Drs. Gerda Woltjer
is pedagoog/onderwijsadviseur. Zijn specialisme is de zorg op de basisschool te stroomlijnen op het gebied van gedrag, werkhouding en leerprestaties.

is zelfstandig auteur met ruime ervaring met het onderwijs vanuit verschillnde functies als psycholoog, beleidsmedewerker O.C.W en als inspecteur basisonderwijs.